Giỏ hàng

Chính sách tích lũy điểm thưởng

20.000đ = 1 điểm thưởng


* Với mỗi điểm tích lũy tương ứng với 1.000đ

* Khi tích lũy đủ 50 điểm trở lên, quý khách sẽ được quy đổi điểm thưởng theo bội số 50

* Điểm quy đổi sẽ được giảm trực tiếp vào đơn hàng tại hệ thống CATSA

* Điểm thưởng sẽ được cộng vào tài khoản sau khi hoàn tất đơn hàng 

* Sau ngày 31/10 hàng năm, điểm thưởng tích lũy trong 12 tháng trước đó sẽ được thiết lập lại về 0 


Lưu ý: Trong chương trình khuyến mãi, doanh thu hàng khuyến mãi sẽ không được tích lũy điểm thưởng và quý khách được sử dụng điểm thưởng để thanh toán đơn hàng khuyến mãi.